About

Hans-Martien ten Napel, Ph.D., is an associate professor of Constitutional and Administrative Law at Leiden University. Before transferring to the law school, he taught at the Institute for Political Science of the Faculty of Social Sciences of Leiden University. He was a Post-Doctoral Fellow at the Minda de Gunzburg Center for European Studies at Harvard University (Cambridge, MA).

During the 2014-2015 academic year, he served as a Research Fellow in Legal Studies at the Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. There he participated in an interdisciplinary research project entitled ‘Law and Religious Freedom.’ As a fruit of the fellowship, in 2017, he published the monograph Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human with Routledge (paperback edition, 2019).

During his second stay in the United States, he has developed a distinct, renewed interest in constitutional theory. This interest is renewed since – in addition to Dutch law (specialization in International and European law) – he followed one of the three Leiden tracks in constitutional studies, namely the legal-political one.

The characteristic of the constitutional studies approach is that it looks at the state from both political science, law, and political philosophy perspectives. As has been pointed out, the field of constitutional theory has ‘increasingly fallen between the cracks in the academy in recent decades. It is, in its nature, both philosophical and legal; it forms the bridge between political philosophy and constitutional law.’

With the advantage of hindsight, it is possible to see that he first devoted himself to a more political science approach to the state, with particular attention to the relationship between religion and politics (1985-2000). His dissertation on the formation of the Dutch Christian Democratic Appeal also fits into this. Since his transfer to the Department of Constitutional and Administrative Law, the legal approach has become more central, including the relationship between state and religion (2000-2015).

Finally, as mentioned above, his residency at CTI shifted his interests to constitutional theory. An invitation to attend Acton University in 2017 and a guest lectureship on The Federalist Papers there the following year gave further impetus to this shift. This four-day conference is ‘a place to learn about the classical foundations of economics, philosophy, theology, liberty and how they apply to our culture today.’

Most recently, he co-edited and co-authored the volumes The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers (2016) and A New Political Formula. Ideas for State and Society Inspired by Alexis de Tocqueville (in Dutch, 2021). He also participated in two book projects of the Thijmgenootschap, Dutch Learned Society for Science and Ethics, on the rule of law and postliberalism, respectively.

Since 2015 he has been part of the editorial board of the Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (The Journal for Religion, Law and Policy). He teaches within the module ‘Politics and Law’ for the Bachelor of Theology, track religion and society, at the Theological University Kampen. Since 2021, he has also been a Senior Fellow at the Center for Religion, Culture & Democracy in Plano, TX.

Recent interviews:

Hans-Martien ten Napel Interview (February 24, 2015) (English)

‘De liberale democratie is bezig haar eigen graf te graven’ (14 november 2019) (Nederlands)

Curriculum Vitae (Dutch):

Curriculum Vitae (English):

Biografie (Nederlands)

Hans-Martien ten Napel is universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Voor zijn overstap naar de rechtenfaculteit doceerde hij aan het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij was als ‘Post-Doctoral Fellow’ verbonden aan het Minda de Gunzburg Center for European Studies aan de Harvard University (Cambridge, MA).

Gedurende het academisch jaar 2014-2015 verbleef hij als ‘Research Fellow in Legal Studies’ aan het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. Aldaar nam hij deel aan een interdisciplinair onderzoeksproject, getiteld ‘Law and Religious Freedom’. Als vrucht van het fellowship verscheen in 2017 de monografie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human verschenen bij Routledge (paperbackeditie, 2019).

Tijdens zijn tweede verblijf in de Verenigde Staten heeft hij een uitgesproken, hernieuwde belangstelling voor de staatsleer of constitutionele theorie ontwikkeld. Deze belangstelling is hernieuwd, aangezien hij – naast Nederlands recht (differentiatie Internationaal en Europees recht) – een van de drie Leidse staatkundige studierichtingen heeft gevolgd, te weten de juridisch-politiekwetenschappelijke. 

Kenmerkend voor de staatkundige benadering is dat daarin het staatsbestel vanuit de vakgebieden van zowel de politicologie, als het recht en de politieke filosofie wordt behandeld. Het vakgebied van de staatsleer of constitutionele theorie is, zoals wel is opgemerkt, ‘in de afgelopen decennia in de academie steeds meer tussen de wal en het schip geraakt. Het is qua aard zowel filosofisch als juridisch; het vormt de brug tussen de politieke filosofie en het staatsrecht.’

Terugkijkend kan worden vastgesteld dat hij zich eerst heeft toegelegd op een meer politicologische benadering van de staat, met speciale aandacht voor de verhouding tussen religie en politiek (1985-2000). Daarin past ook zijn proefschrift over de wording van het Christen Democratisch Appèl. Sinds zijn overgang naar de afdeling Staats- en Bestuursrecht is vervolgens de juridische benadering centraler komen te staan, waaronder de verhouding tussen staat en religie (2000-2015).

Door zijn verblijf aan CTI heeft zijn belangsteling zich, zoals gezegd, tenslotte verlegd naar de staatsleer of constitutionele theorie. Een uitnodiging tot deelname aan Acton University in 2017, alsmede een gastdocentschap over The Federalist Papersaldaar het jaar erna, heeft daaraan een verdere impuls gegeven. Deze vierdaagse conferentie is ‘a place to learn about the classical foundations of economics, philosophy, theology, liberty and how they apply to our culture today.’

Recentelijk was hij co-redacteur en co-auteur van de bundels The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers (2016) en Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (2021). Tevens participeerde hij in twee boekprojecten van het Thijmgenootschap, Vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing, over resp. de grondslag van de rechtsstaat en postliberalisme.

Sinds 2015 maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (Boom Juridische uitgevers). Komend academisch jaar doceert hij binnen de module ‘Politiek en recht’ voor de bachelor theologie, track religie en samenleving, aan de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 2021 is hij tevens Senior Fellow aan het Center for Religion, Culture & Democracy in Plano, TX.

Biografie (Deutsch)

Hans-Martien ten Napel ist außerordentlicher Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Universität Leiden. Vor seinem Wechsel an die Rechtswissenschaftliche Fakultät lehrte er am Institut für Politikwissenschaft der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Leiden. Er war Post-Doctoral Fellow am Minda de Gunzburg Center for European Studies der Harvard University (Cambridge, MA).

Während des akademischen Jahres 2014-2015 war er Research Fellow in Legal Studies am Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. Dort nahm er an einem interdisziplinären Forschungsprojekt mit dem Titel ‘Recht und Religionsfreiheit’ teil. Als Ergebnis des Stipendiums wurde 2017 die Monographie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom veröffentlicht. To Be Fully Human (Konstitutionalismus, Demokratie und Religionsfreiheit. Voll menschlich sein), herausgegeben von Routledge (Taschenbuchausgabe, 2019).

Während seines zweiten Aufenthalts in den Vereinigten Staaten entwickelte er ein ausgeprägtes, erneutes Interesse an der Staats- oder Verfassungstheorie. Dieses Interesse hat sich erneuert, da er neben dem niederländischen Recht (Unterscheidung Völker- und Europarecht) eine der drei Leidener Politikwissenschaften, nämlich Rechts- und Politikwissenschaft, verfolgte.

Charakteristisch für den politischen Ansatz ist, dass er das Staatssystem aus den Bereichen Politikwissenschaft, Recht und Politische Philosophie behandelt. Das Gebiet der Staatslehre hat sich, wie festgestellt wurde, ‘in den letzten Jahrzehnten in der Akademie immer mehr verirrt. Es ist sowohl philosophischer als auch rechtlicher Natur; es bildet die Brücke zwischen politischer Philosophie und Verfassungsrecht.’

Rückblickend kann geschlossen werden, dass er sich zunächst auf einen eher politikwissenschaftlichen Zugang zum Staat konzentrierte, mit besonderem Augenmerk auf das Verhältnis von Religion und Politik (1985-2000). Dazu passt auch seine Dissertation über die Gründung des Christlich-Demokratischen Appells. Seit seiner Versetzung in die Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht ist der juristische Ansatz in der Folge stärker in den Mittelpunkt gerückt, auch das Verhältnis von Staat und Religion (2000-2015).

Durch seinen Aufenthalt an der CTI hat sich sein Interesse, wie erwähnt, endgültig auf die Staatslehre verlagert. Eine Einladung zur Teilnahme an der Acton University im Jahr 2017 sowie eine Gastdozentur für The Federalist Papers im darauffolgenden Jahr gaben diesem weiteren Impuls. Diese viertägige Konferenz ist ‘ein Ort, um die klassischen Grundlagen der Ökonomie, Philosophie, Theologie, Freiheit und ihre Anwendung auf unsere heutige Kultur kennenzulernen’.

Zuletzt war er Mitherausgeber und Mitautor der Sammlungen The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers (2016) und Eine neue politische Formel. Ideen für Staat und Gesellschaft inspiriert von Alexis de Tocqueville (auf Niederländisch, 2021). Er nahm auch an zwei Buchprojekten der Thijmgenootschap, Gesellschaft für Wissenschaft und Philosophie, auf bzw. die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit und des Postliberalismus.

Seit 2015 ist er Mitglied der Redaktion des Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (Zeitschrift für Religion, Recht und Politik). Im kommenden Studienjahr wird er an der Theologischen Hochschule Kampen im Modul „Politik und Recht“ im Bachelor-Studiengang Theologie, Studiengang Religion und Gesellschaft lehren. Seit 2021 ist er zudem Senior Fellow am Center for Religion, Culture & Democracy in Plano, TX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.