Other publications

Chapters in books

‘Een nieuwe politieke formule’ (‘A new political formula’), in: Sophie van Bijsterveld & Hans-Martien ten Napel (eds.), Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (A new political formula. Ideas for state and society inspired by Alexis de Tocqueville), Boomjuridisch, Den Haag, 2021, 11-34 – With Sophie van Bijsterveld

‘Tocqueville als het redelijke alternatief voor de hedendaagse staatsinrichting’ (‘Tocqueville as the reasonable alternative to the contemporary type of governance’), in: Sophie van Bijsterveld & Hans-Martien ten Napel (eds.), Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville (A new political formula. Ideas for state and society inspired by Alexis de Tocqueville), Boomjuridisch, Den Haag, 2021, 57-81

‘Constitutioneel patriottisme ja, civiele religie nee’ (‘Constitutional patriotism yes, civil religion no’), in: Frank van den Heuvel & Patrick Overeem (eds.), Een vitale rechtsstaat. Grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid, Annalen van het Thijmgenootschap jaargang 107, aflevering 2, Nijmegen, Valkhof Pers, 2019, 35-43.

‘Western “Civic Totalism”, Sovereignty of the People and the Need for Limited Government’, in: Cole Durham & Donlu Thayer (eds.), Religion, Pluralism, and Reconciling Difference (Routledge, New York, NY, 2019) 77-86

‘The Boundaries of Faith-Based Organizations in Europe’, in: Rex Ahdar (ed.), Research Handbook on Law and Religion, Edward Elgar, 2018, 221-239

‘Overdracht van soevereine bevoegdheden aan de Europese Unie: “A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics”?’ (‘Transfer of Sovereign Powers to the European Union: “A Moral Struggle Over the First Principles of Government and Politics”’), in: Sascha Hardt, Aalt Willem Heringa & Antonia Waltermann (eds.), Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit, Boom juridisch, 2018, 73-84. 

‘Think for Yourselves? N.a.v. Sanford Levinson, An Argument Open to All. Reading The Federalistin the 21stCentury (2015)’, in: Paul de Hert, Andreas Kinneging & Gerard Versluis (eds.), De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme, Damon, Eindhoven, 2018, 285-304.

Introduction’, in: Hans-Martien ten Napel & Wim Voermans (eds.), The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers. A Leiden Response to Möllers, Leiden University Press/University of Chicago Press, Leiden, 2015, 7-29. – With Joost Luiten and Wim Voermans

‘The SGP Case: Did It Really (Re)Launch the Debate on Party Regulation in the Netherlands?’, in: Ingrid van Biezen & Hans-Martien ten Napel (eds.), Regulating Political Parties. European Democracies in Comparative Perspective, Leiden University Press, Leiden, 2014, 181-194. – With Jaco van den Brink

‘Towards an Institution-Sensitive Religious Freedom Conception’, in: Mary Ann Glendon and Rafael Alvira (eds.), Religion and Civil Society. The Changing Faces of Religion and Secularity, Religion and Civil Society, Volume 5, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zurich en New York, 2014, 65-80. – With Jaco van den Brink

‘Beyond Lautsi: An Alternative Approach to Limiting the Government’s Ability to Display Religious Symbols in the Public Workplace’, in: Katayoun Alidadi, Marie-Claire Foblets & Jogchum Vrielink (eds.), A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Ashgate, Farnham, Surrey, England, 2012, 87-99

‘”Geen buigingen naar rechts”’? Enkele opmerkingen over de programmatische ontwikkeling van het CDA tussen 1980 en 2010’ (‘”No Bowing to the Right?” Some Remarks on the Programmatic Development of the CDA Between 1980 and 2010’), in: Gerrit Voerman (editor), De conjunctuur van de macht.Het Christen Democratisch Appèl (1980-2010)(The Ups and Downs of Power. The Christian Democratic Appeal (1980-2010)), Boom, Amsterdam, 2011, 109-130. – With James Kennedy

‘Naar een herwaardering van gelijkheid’ (‘Towards a Reappraisal of Equality’), in: Pieter Jan Dijkman, Hans-Martien ten Napel, Maarten Neuteboom and Henk Vroom (eds.), De last van gelijkheid(The Burden of Equality), Boom, Amsterdam, 2011, 28-38

‘The European Court of Human Rights on Religious Symbols in Public Institutions – A Comparative Perspective: Maximum Protection of the Freedom of Religion through Judicial Minimalism?’, in: Silvio Ferrari & Rinaldo Cristofori (ed.), Law and Religion in the 21stCentury. Relations between States and Religious Communities, Ashgate, Farnham, Surrey, England, 2010, 313-321. – With Florian H. Karim Theissen

‘Taking Pluralism Seriously: The US and the EU as Multicultural Democracies?’, in: Bart C. Labuschagne and Reinhard W. Sonnenschmidt (eds.), Religion, Politics and Law. Philosophical Reflections on the Sources of Normative Order in Society, Brill, Leiden/Boston, 2009, 363-392. With Florian H. Karim Theissen

‘Protestantism, Globalization, and the Democratic Constitutional State’, in: Volker Küster (red.), Reshaping Protestantism in a Global Context, ContactZone. Explorations in Intercultural Theology, Volume 1, Lit Verlag, Berlijn, 2009, 155-163

‘De “Wet van de Liefde”. Enkele opmerkingen over de actuele verhouding tussen Rome en Reformatie in de politiek’ (‘The “Law of Love”. Some Remariks on the Current Relationship Between Rome and Reformation in Politics’), in: Tymen van der Ploeg, Ad van der Helm en Hans Weigand (red.), Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome-Reformatie(Keeping Our Feet on the Ground. Assessment of the Relationship Between Rome and Reformation), Buijten and Schipperheijn, Amsterdam, 2008, 82-89

‘Pluralism and European Unification’, in: Andreas Kinneging (ed.), Rethinking Europe’s Constitution, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2007, 85-94

‘Art. 11 Vrijheid van vergadering en vereniging’ (‘Article 11 Freedom of Assembly and Association’), in: J.H. Gerards, A.W. Heringa, H.L. Janssen and J. van der Velde (eds.), EVRM Rechtspraak & Commentaar(European Convention on Human Rights: Jurisprudence, With Commentary), SDU, Den Haag, 2006, 3.11.1-3.11.32. – With Filip Dorssemont

‘Tussen hoop en wantrouwen. De actualiteit van het protestantse denken over de verhouding  tussen godsdienst en staat’ (‘Between Hope and Mistrust. The Topicality of Protestant Thought on the Relationship Between Religion and the State’), in: B.C. Labuschagne (ed.), Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving(Religion as a Source of Social Cohesion in the Democratic Constitutional State? Religion, State and Civil Religion in a Post-Secular Society), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2004, 87-96

‘”A Brick from the Wall”: Zelman v. Simmons-Harris et al. en het einde van de strikte scheiding   tussen kerk en staat op onderwijsgebied in Amerika’ (‘“A Brick from the Wall”: Zelman v. Simmons-Harris et al. and the End of the Strict Separation of Church and State in Education’), in: P.B. Cliteur and H.-M.Th.D. ten Napel (eds.), Rechten, plichten, deugden(Rights, Duties, Virtues), Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2003, 185-193

‘Postmoderne ethiek en publieke moraal’ (‘Postmodern Ethics and Public Morality’), in: Het beloofde land? Christelijk belijden in eenpostmoderne eeuw; een verkenning(The Promised Land? Christian Doctrine in a Postmodern Age; an Exploration), Panoplia, Leiden, 2003, 33-39

‘De verhouding tussen staat en godsdienst. Enkele stellingen ter heroriëntatie op een actueel thema’ (‘The Relationship Between Religion and the State. Some Propositions for a Reorientation on a Topical Theme’), in: M. Kroes, J.P. Loof and H.-M.Th.D. ten Napel (eds.), Gelijkheid en rechtvaardigheid. Staatsrechtelijke vraagstukken rondom ‘minderheden’(Equality and Justice. Constitutional Issues Concerning ‘Minorities’), Deventer, 2002, pp. 147-159. – With B.C. Labuschagne

‘Een Nederlandse Taliban?’ (‘A Dutch Taliban?’), in: N.F. van Manen (ed.), De multiculturele samenleving en het recht(The Multicultural Society and the Law), Paul Scholten Instituut/Ars Aequi Libri, Nijmegen 2002, 151-157

‘Overheidsfacilitering voor godsdienstige denominaties’ (‘Constitutional Accommodation of Religious Denominations’), in: P.B. Cliteur and V. van den Eeckhout (eds.), Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie (Multiculturalism, Cultural Relativism and Social Cohesion), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2001, 453-469. – With B.C. Labuschagne

‘Conclusion. European exceptionalism?’, in: David Broughton and Hans-Martien ten Napel (eds.), Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe, Routledge, Londen and New York, 2000, 198-209. – With David Broughton

‘On Common Patterns and Compelling Differences: Introduction to Regulating Morality’, in: Hans Krabbendam and Hans-Martien ten Napel (eds.), Regulating Morality. A Comparison of the Role of the State in Mastering the Mores in the Netherlands and the United States, Maklu, Antwerpen and Apeldoorn, 2000, 1-5. – With Hans Krabbendam

‘The Post-War ARP and Kuyper’s Legacy’, in: Cornelis van der Kooi and Jan de Bruijn (eds.), Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work, VU University Press, Amsterdam, 1999, 283-292

‘The Development of Dutch Christian Democracy’ in: Emiel Lamberts (ed.), Christian Democracy in the European Union 1945-1995. Proceedings of the Leuven Colloquium, 15-18 November 1995, Leuven University Press, Leuven, 1997, 51-64

‘Rudolphus (Ruud) Lubbers’, in: David Wilsford (ed.), Political Leaders of Contemporary Western Europe. A Biographical Dictionary, Greenwood Press, Westport, CT, 1995, 279-287

‘Nederland als consensusdemocratie’ (‘The Netherlands as a Consensus Democracy’), in: J.Th.J. van den Berg, Th.L. Bellekom, H.-M.Th.D. ten Napel and E.M. Peeters (eds.), Inleiding staatkunde(Introduction to Dutch Government and Politics), Kluwer, Deventer, 2nd edition, 1995, 87-108

‘Between Confessionalism and Liberal Conservatism: the Christian Democratic Parties of Belgium and the Netherlands’, in: David Hanley (ed.), Christian Democracy in Europe. A Comparative Perspective, Pinter, Londen en New York, 1994, 51-70. – With Paul Lucardie

Articles in journals

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht’, Nederlands Juristenblad, 18-10-2019, afl. nr. 35: 2611-2620. – With Geerten Boogaard, Jerfi Uzman, Luc Verhey, Wim Voermans

Politieke theologie, natuurrecht en staatsrecht’ (‘Political Theology, Natural Law and Constitutional Law’), Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving, jaargang 45 (2019), nr. 3, pp. 182-192.

Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy‘, Journal of Markets & Morality 22, no. 1 (Spring 2019): 169-181.

The Significance of Communal Religious Freedom for Liberal Democracy’The International Journal of Religion and Spirituality in Society, VIII, nr. 3, 2018, 25-33.

‘Geloof in de liberale democratie’ (‘Faith in Liberal Democracy’), Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, VIII, nr. 3, 2017, 5-19.

‘Vrijheid van godsdienst als tweederangsrecht?’ (‘Freedom of Religion as Second-Class Right?’), Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, XLIII, nr. 1, 2016, 49-59

‘Combining Efficiency and Transparency in Legislative Processes’, The Theory and Practice of Legislation, III, nr. 3, 2015, 279-294. – With Wim Voermans and Reijer Passchier 

Joseph H.H. Weiler’s Approach to the Democratic Legitimacy of the European Union. Is There a Message for Neo-Calvinists?’, Journal of Markets and Morality, XVII, nr. 1, Spring 2014, 125-141

‘The State, Civil Society and Religious Freedom’, in: Oxford Journal of Law and Religion, II, no. 2, 2013, 354-370 (doi: 10.1093/oj/r/rws043, Published Advance Access December 12, 2012). – With Jaco van den Brink

‘The Dutch Political Reformed Party (SGP) and Passive Female Suffrage: A Comparison of Three High Court Judgments From the Viewpoint of Democratic Theory’, in: Merkourios. Utrecht Journal of International and European Law, XXIX, no. 77, 2013, 29-41. – With Jaco van den Brink

‘Democracy: Instrument for or Expression of a Christian Political Order?’, in: Journal of Inter-Religious Dialogue, no. 11, 2013, 42-49. – With George Harinck

‘Oprecht geloven in vrijheid. Bloemlezing van een grondrecht onder vuur’ (‘To Sincerely Believe in Freedom. Anthology of a Human Right Under Attack’), in: Ars Aequi, LXI, no. 3, 2012, 182-187. – With Florian H. Karim Theissen

‘The Judicial Protection of Religious Symbols in Europe’s Public Educational Institutions: Thank God for Canada and South Africa’, in: Muslim World Journal of Human Rights, VIII, no. 1, 2011, 1-24. – With Florian H. Karim Theissen

‘Finishing the Work Begun by the French Revolution: A Critical Analysis of the Dutch Supreme Court Judgment on the Political Reformed Party and Passive Female Suffrage’, European Public Law, 17, no. 1, 2011, 61-70

‘Uniformiteit boven diversiteit. De gedeeltelijke navolging van oordelen van de Commissie gelijke behandeling inzake godsdienst in de rechtspraak’ (‘Uniformity Above Diversity. The Partial Compliance with Opinions of the Dutch Equal Treatment Commissions Concerning Religion in Case Law’), in:Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, I, no. 1, 2010, 34-50

‘The European Court of Human Rights and Political Rights: The Need for More Guidance’, European Constitutional Law Review, V, no. 3, 2009, 464-480

‘Het Dooyeweerd-kabinet. De overheidsvisie van het kabinet-Balkenende IV’ (‘The Dooyeweerd Cabinet.  The Vision of Government of the Fourth Balkenende Cabinet ’), in: Beweging, LXXI, no. 2, 2007, 5-9

‘The Concept of Multicultural Democracy; a Preliminary Christian-Philosophical Appraisal’, in: Philosophia Reformata, LXXI, no. 2, 2006, 145-153

‘Multicultural Democracy: in Search of a Reformed Approach’, in: REC Focus, VI, no. 1 & 2, July 2006, 89-103

‘Een staatsleer voor de evangelicalen? Over de verhouding tussen christen-democratie en Amerikaans conservatisme’ (‘A Theory of the State for Evangelicals? On the Relationship Between Christian Democracy and American Conservatism’), in: Groniek, XXXVII, no. 164, June 2004, 411-422

‘Publieke rol voor de religie’ (‘Public Role for Religion’), in: Transparant, XIII, no. 2, mei 2002, 18-20, 22

‘Over subsidiariteit en gerechtigheid’ (‘On Subsidiarity and Justice’), in: Amendement, II, no. 3, 1994, 18

 ‘The Philosophy, Policies and Perspectives of European Christian Democracy’, in: The Allen Review. An Oxford Journal of Catholic Thought, nr. 10, Hilary 1994, 7-10. – With Kees van Kersbergen

Professional and popular publications

Zoek ruimte onderwijsvrijheid voorbij liberalisme’ (‘Find space for freedom of education beyond liberalism’), Reformatorisch Dagblad, 28 September 2021

Klassiekers democratische rechtsstaat #12: Hoe de bestuursstaat te rechtvaardigen blijft’ (‘Classics of the democratic constitutional state #12: How the administrative state remains justifiable’), NederlandRechtsstaat, 29 juli 2021

De godsdienstvrijheid in coronatijd: (g)een liberaal recht?‘ (‘Religious freedom in corona times: a liberal right or not?’), NederlandRechtsstaat, 8 april 2021

Wat wij in de toeslagenaffaire kunnen leren van Tocqueville‘ (‘What we can learn from Tocqueville in the child benefits scandal’), Reformatorisch Dagblad, 12 February 2021. – With Sophie van Bijsterveld

Tocqueville en de moderne democratie‘, Het Goede Leven, 11 februari 2021. – With Sophie van Bijsterveld

Is Nigel Biggar’s “What’s Wrong with Rights” sufficiently realistic?‘, Canopy Forum. On the Interactions of Law & Religion, 2 February 2021

Realiteitszin gevraagd: de Europese Volkspartij als brug tussen Traditie en moderniteit’ (‘A sense of reality is required: the European People’s Party as a bridge between Tradition and modernity’), De Hofvijver, X, nr. 111, 28 september 2020

Het belang van de vraag naar wenselijkheid samenwerking met FVD niet overdrijven‘ (‘Don’t overdo the importance of the discussion about whether cooperation with Forum for Democracy is desirable or not’), De Hofvijver (Montesquieu Instituut), X, nr. 105, 24 February 2020

Overwegende… Grondwet en religiefobie’ (‘Editorial… Constitution and religiophobia’), Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, X, nr. 3, 2019, 3-4.

A Natural Law Basis for Human Rights?’, Canopy Forum. On the Interactions of Law & Religion, 6 January 2020.

Een juridische revolutie tegen religie?’ (‘A Legal Revolution Against Religion’), Tocqueville, Religie en Democratie blog, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen, 23 September 2019.

The Natural Law and Natural Rights Tradition: A Foundation for Religious Freedom‘, LSE Religion and Global Society, 15 July 2019

Politieke theologie is terug van weggeweest’, in: CW. Hét christelijk opinieblad van Nederland, 12 July 2019, vol. 67, nr. 14, p. 19

Viktor Orbán geeft Europese Volkspartij, en EU, huiswerk’, De Hofvijver (Montesquieu Instituut), 27 May 2019.

The Political Theology of Thierry Baudet’, Leiden Law Blog, 26 March 2019

Book Review: “The Political Theology of European Integration,” by Mark R. Royce’, Religion and Liberty Transatlantic, 18 August 2017

The State of Dutch Democracy: Dancing on the Deck of the Titanic?’, Leiden Law Blog, 21 March 2017

‘Onthoud de PVV het initiatief in de kabinetsformatie’ (‘Deny the Freedom Party the Initative in the Formation of a New Cabinet’), Nederlands Juristenblad, XCII, nr. 10, 2017, 657-658

‘Something Fundamental is at Stake in the Dutch Parliamentary Elections’, Leiden Law Blog, 13 March 2017

‘Het populisme: een blessing in disguise voor de democratie?’ (‘Populism: A Blessing in Disguise for Democracy?’), Linkedin Pulse, 31 January 2017

‘Oordeel College voor de Rechten van de Mens over handenschudden evenwichtig en weloverwogen’ (‘Opinion Netherlands Institute for Human Rights on the Shaking of Hands by Muslims Balanced and Well-Considered’, Linkedin Pulse, 23 January 2017

‘Overwegende… Religie en de Rule of Law?’ (‘Editorial… Religion and the Rule of Law’), Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, VII, nr. 3, 2016, 3-5

‘Trump: kiezen voor Herodes of Pilatus’ (‘Trump: Voting for Herod or Pilate’), Christelijk Weekblad, LXIV, nr. 24, 25 November 2016, 11. Also in: Friesch Dagblad, 15 November 2016, 11 (‘Herod or Pilate: American Evangelicals and Trump’)

‘On the Close Connection between Religious Freedom and Liberal Democracy’, Leiden Law Blog, 7 June 2016

‘Wat heeft de voorrang: de meerderheid of de rechtsstaat?’ (‘Which Takes Precedence: the Majority or the Rule of Law?’, Christelijk Weekblad, LXIV, nr. 3, 5 February 2016, 8-9

‘Overwegende… Hoe kan het democratisch ethos worden bevorderd?’ (‘Editorial… How Can the Democratic Ethos Be Cultivated?’), Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, VI, nr. 3, 2015, 3-5

‘Gebrek aan godsdienstvrijheid bedreigt de democratie’ (‘Loss of Religious Freedom Threatens Democracy’), Christelijk Weekblad, LXIII, nr. 13, 26 juni 2015, 4-5

‘Vrijheid van godsdienst is onmisbaar voor de democratie’ (‘Religious Freedom Necessary for Democracy’), Christelijk Weekblad, LXIII, nr. 3, 6 February 2015, 8-9. Also in: Friesch Dagblad, 28 February 2015, 15; Tertio, nr. 798, 27 mei 2015, 10

‘Three Types of Legitimation’, Leiden Law Blog, 18 December 2014

‘Christian Democracy’, in: Michael Gibbons, Diana Coole, Elisabeth Ellis and Kennan Ferguson (eds.), The Encyclopedia of Political Thought, John Wiley & Sons, 2014, 473-475. Published Online: 15 September 2014, DOI: 10.1002/9781118474396.wbept0139

‘The Amish as a Test Case for Religious Freedom’, 2 September 2014

‘The European Parliament as Benchmark of Transconstitutionalism’, Leiden Law Blog, 20 May 2014. – With Joost Luiten

‘Religious Freedom, Eastern Ethical Monism and Western “Civic Totalism”’, Leiden Law Blog, 3 September 2013

‘Where West Meets East: On Monistic Conceptions of Political Legitimacy’, Leiden Law Blog, 25 June 2013

‘Efficiency and Transparency: Competing Demands on the Legislative Process?’, Leiden Law Blog, 23 April 2013. – With Maarten van Nijendaal

‘Rel rond fastfoodketen Chick-fil-A laat zien: scheiding van kerk en staat niet langer grootste zorg in Amerika’ (‘Commotion Surrounding fast food chain Chick-fil-A Demonstrates:  Separation of Church and State No Longer Greatest Concern in America’),in: Liberaal Reveil, LIII, no. 3, 2012, 159-162

‘Kritiek Sillen op rechtsvinding rond ritueel slachten raakt niet de kern’ (‘Criticism Sillen of Legal Adjudication of Ritual Slaughter Does Not Get to  the Heart of the Matter’), in: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, III, no. 3, 2012, 287-290

‘The Kuyper cabinet’, in: Raymond Gradus, George Harinck, Karin Hoentjen, Alexander van Kessel and Hans-Martien ten Napel (eds.), Canon of Dutch Christian Democracy, DeltaHage, Den Haag, 2012, 20-21

‘Pacification’, in: Raymond Gradus, George Harinck, Karin Hoentjen, Alexander van Kessel and Hans-Martien ten Napel (eds.), Canon of Dutch Christian Democracy, DeltaHage, Den Haag, 2012, 24-25

‘The Changing Rules for Dutch Cabinet Formation in Perspective’, Leiden Law Blog, 9 October 2012

‘Can the Citizens’’Initiative Revitalize Dutch Representative Democracy’, Leiden Law Blog, 17 July 2012

‘No More Promised Land Waiting at the End of the Road for EU?’, Leiden Law Blog, 22 May 2012

Case note, ECHR 15 June 2010, nr. 7710/02 (Grzelak v. Poland), in: European Human Rights Cases, XI, nr. 9, 7 September 2010, 1109-1123

Case note, ECHR 3 November 2009, nr. 30814/06 (Lautsi v. Italy), in: European Human Rights Cases, XI, nr. 1, 15 January 2010, 88-98

Case note, ECHR 9 October 2007, nr. 1448/04 (Hasan and Eylem Zengin v. Turkey), in: European Human Rights Cases, VIII, nr. 12, 12 December 2007, 1369-1378

Case note, ECHR 29 June 2007, nr. 15472/02 (Folgerø a.o. v. Norway), in: European Human Rights Cases, VIII, nr. 8, 8 August 2007, 922-942

Case note, ECHR 11 September 2006, nr. 35504/03 (Konrad a.o. v. Germany), in: European Human Rights Cases, VIII, nr. 1, 17 January 2007, 131-136         

‘Expert Seminar on Religious Pluralism and Human Rights in Europe; an Impression’, in: Newsletter of the School of Human Rights Research, X, no. 2, June 2006, 9-10

‘Stemrecht’ (‘The Right to Vote’), in: George Harinck, Wim Berkelaar, Albert de Vos and Lodewijk Winkeler (eds.), Christelijke Encyclopedie, III, Paal-Zwit, Kok, Kampen, 2005, 1695

‘Staatsleer’ (‘Constitutional Theory’), in: George Harinck, Wim Berkelaar, Albert de Vos and Lodewijk Winkeler (eds.), Christelijke Encyclopedie, III, Paal-Zwit, Kok, Kampen, 2005, 1685-1686

‘Staatskerk’ (‘State Church’), in: George Harinck, Wim Berkelaar, Albert de Vos and Lodewijk Winkeler (eds.), Christelijke Encyclopedie, III, Paal-Zwit, Kok, Kampen, 2005, 1685

‘Civil religion’, in: George Harinck, Wim Berkelaar, Albert de Vos and Lodewijk Winkeler (eds.), Christelijke Encyclopedie, I, A-Gogh, Kok, Kampen, 2005, 338-339

From Principled Pluralism to Strict Separation: The Changing Relationship between Church and State in the Netherlands, 13 pagina’s. – Paper prepared for presentation during Joint Sessions of Workshops, European Consortium for Political Research, Kopenhagen, 14-19 April 2000

Book review of Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper (eds.), The Challenge of Pluralism. Church and State in Five Democracies, Lanham, New York, Boulder, Oxford, 1997, in: Acta Politica, XXXIV, nr. 4, Winter 1999, 385-388

From Establishment to Strict Separation: The Changing Relationship between Church and State in Europe, 8 pp. – Paper presented during Annual Meeting, American Political Science Association, Atlanta, Ga., 2-5 September 1999

Recent Developments in the Relationship between Church and State in the European Union: the Role of the Judiciary, 14 pp. – Paper presented during the Interim Meeting of the Research Committee on Comparative Judicial Studies, International Political Science Association, Northeastern University, Boston, MA, 30 August-1 September 1998

Book review of Carla M. Zoethout, Ger van der Tang and Piet Akkermans (eds.), Control in Constitutional Law, Dordrecht, Boston and Londen, 1993, in: West European Politics, XVIII, nr. 2, April 1995, 463-464

The European Court of Justice, National Supreme and Constitutional Courts and the Principle of Supremacy of the Community Legal Order: The Need for (More) Research, 20 pp. – Paper presented during Annual Meeting, American Political Science Association, Chicago, Ill., 3-6 September 1992

Lijst van staatkundig-juridische publicaties/Publications on Constitutional Law

Lijst van politiek-historische publicaties/Publications on Political and Parliamentary History