Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Co-redacteur en co-auteur, bundel Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde (2007)

5

‘”Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk” is juni 2007 bij Kluwer verschenen. De volksgezondheid is slechts in beperkte mate een nationale aangelegenheid. Dit laatste geldt in toenemende mate ook voor de wet- en regelgeving ter bevordering van de gezondheid en ter bestrijding van ziekten en ziekteoorzaken alsmede het hiermee verband houdende beleid. Niet alleen geldt vanouds dat veel internationaal gewaarborgde grondrechten mogen worden beperkt ter ‘bescherming van de (volks)gezondheid’; de maatregelen die overheden treffen ter verbetering van de volksgezondheid zijn steeds meer aan Europese en internationale regels gebonden. Deze normen – soms expliciet betrekking hebbend op de volksgezondheid, maar minstens zo vaak op andere deelterreinen met effecten voor de volksgezondheid – vormen niet alleen een kader aan de hand waarvan het handelen van de (rijks- en decentrale) overheid kan worden beoordeeld, maar hebben ook vergaande gevolgen voor de handelingsvrijheid van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de patiënt. Dit bleek recentelijk rond de totstandkoming en invoering van de Zorgverzekeringswet in Nederland.

Bestaat er nu enige systematiek met betrekking tot de internationale, Europese en nationale regels inzake de volksgezondheid? En wat betekent dit alles nu voor de patiënt? De auteurs van deze bundel trachten deze vragen te beantwoorden aan de hand van concrete voorbeelden. De bijdragen aan deze bundel zijn gerubriceerd rond drie subthema’s, te weten normen met betrekking tot de zorg aan mensen, normen met betrekking tot de volksgezondheid en thematische bijdragen. Veel aandacht gaat uit naar de Zorgverzekeringswet, maar ook andere wetten, verdragen en richtlijnen komen aan de orde.

Deze bundel maakt duidelijk dat wetgevings- en beleidsambtenaren op het terrein van de volksgezondheid alsmede alle anderen die bij de (bestudering van de) volksgezondheid en de gezondheidszorg zijn betrokken zich moeten verdiepen in de diverse rechtslagen, de betekenis van soms divergerende normen en terminologie, de tussen de rechtslagen bestaande hiërarchie alsmede de (mate van) door- en rechtstreekse werking van bovennationale normen. Deze bundel verschaft inzicht in de wijze waarop dat kan gebeuren.

Verschillende Leidse onderzoekers gaan in op bovenstaande vraag. De bundel bevat bijdragen van Aart Hendriks (De Zorgverzekeringswet bezien vanuit veellagig perspectief), Hans-Martien ten Napel (‘In het uiterste geval moet je de derde schaderichtlijn aanpassen’: de omgang van de wetgever met veellagigheid bij de stelselherziening gezondheidszorg), Chris de Kruif (Medisch noodzakelijke zorg: voor wie een zorg?), Piet Jan Slot en Mielle Bulterman (Europese grenzen aan nationale maatregelen op het terrein van de volksgezondheid), Henk Griffioen (De ongeziene coördinatie van het domein van de volksgezondheid door de EG), Jacques Sluysmans (Toezicht en handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg), Tom Barkhuysen & Koosje van Lessen Kloeke (Het Nederlandse geneesmiddelenvergoedingssysteem langs de Europeesrechtelijke meetlat), Marga Groothuis (Het elektronisch patiëntendossier in een veellagige rechtsorde), Mireille Hagens & Rick Lawson (Op (schoon) water en brood. Medische zorg voor gedetineerden vanuit mensenrechtelijk perspectief) en Michiel Tjepkema & Jaap Polak (Volksgezondheid en schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad).

De bundel, die onder redactie staat van Aart Hendriks en Hans-Martien ten Napel, is een boek in de Meijers-reeks. Het boek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma “Securing the Rule of Law in a World of Multi Level Jurisdiction”.’

Voor mijn eigen bijdrage aan deze bundel, zie:

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13918.