Law and Religion

Oprecht geloven in vrijheid (I): Inleiding

In het maartnummer van het juridisch maandblad Ars Aequi (http://maandblad.arsaequi.nl/content.asp) is een artikel verschenen van de hand van Florian H. Karim Theissen en mij, getiteld ‘Oprecht geloven in vrijheid. Bloemlezing van een grondrecht onder vuur’. In een miniserie zullen op dit weblog de verschillende onderdelen van dit artikel de revue passeren. Aan de orde daarbij komen onder meer: het gedoogakkoord, het boerka-verbod, weigerambtenaren en de SGP, en ritueel slachten en mannenbesnijdenis. Aangezien het onze bedoeling is met dit onderwerp door te gaan, ook in internationaal verband, is eventuele feedback welkom. Mr. F.H.K. Theissen is Legal Services manager bij PwC en tevens als promovendus verbonden aan de afdeling Europees Recht van de Universiteit Leiden. Hieronder gaat de miniserie van start met de inleiding van de bijdrage.

Op 13 december 2011 vond de behandeling in de Eerste Kamer plaats van het initiatiefwetsvoorstel-Thieme inzake invoering van verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. Onder de voorstanders van het wetsvoorstel in het maatschappelijk debat waren ook diegenen die pleiten voor de afschaffing van het hierbij aan de orde zijnde grondrecht op godsdienstvrijheid als zodanig. De vrijheden van meningsuiting en vergadering vormen huns inziens voldoende waarborg voor religieuze individuen en een speciale behandeling van gelovigen is volgens hen in een seculiere samenleving niet langer gerechtvaardigd.

De vrijheid van godsdienst ligt, zo lijkt het, in toenemende mate onder vuur. Toen Wilders (PVV) in 2006 voorstelde om het discriminatieverbod uit de grondwet te verwijderen, waren er felle reacties. Het ter discussie stellen van de godsdienstvrijheid, daarentegen, vindt steun onder politici aan zowel linker- als rechterzijde van het politieke spectrum, terwijl er nogal eens onverschillig van wordt kennisgenomen door de overige politici en in de maatschappij.

In dit artikel beargumenteren wij aan de hand van een viertal casusposities uit de afgelopen jaren het onverminderde belang van de godsdienstvrijheid voor een vrije, pluralistische en democratische samenleving. Onze stelling is dat wie de godsdienstvrijheid wil afschaffen of beperken daarmee niet alleen de rechten van religieuze minderheden ondermijnt, maar de bijl zet in het fundament van de open samenleving in Nederland. Wij baseren ons daarbij mede op buitenlandse literatuur en rechtspraak, voornamelijk uit Canada en Zuid-Afrika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.